dilluns, 9 de novembre de 2020

COVID-19. Ajut extraordinari per autònoms per un import màxim de 2.000,00€

 

L’entrada en vigor del Decret Llei39/2020 de 3 de Novembre, permetrà que a partir del dia 09 de novembre de 2020 es puguin sol·licitar ajuts de fins a 2.000,00€ per part dels treballadors autònoms que formin part de microempreses amb la finalitat de fer possible el manteniment de l’activitat econòmica.

              * Tipus d’ajut: Ajut amb caràcter extraordinari i puntual.

              *  Tipus de prestació: Caràcter econòmic per un import fix de 2.000,00€

 L’entrada en vigor del Decret Llei 39/2020 de 3 de Novembre,permetrà que a partir del dia 09 de novembre de 2020 es puguin sol·licitar ajuts de fins a 2.000,00€ per part dels treballadors autònoms que formin part de microempreses amb la finalitat de fer possible el manteniment de l’activitat econòmica.

· Tipus d’ajut: Ajut amb caràcter extraordinari i puntual.

· Tipus de prestació: Caràcter econòmic per un import fix de 2.000,00€1.       PERSONES BENEFICIARIES

 

CONCEPTES

A

B

C

D

Règim Especial Treballadors Autònoms (RETA)

Treballadors Autònoms d’alta en Mutualitat alternativa.

Treballadors autònoms d’alta en RETA o mutualitat alternativa.

Socis de Cooperatives cotitzants al RETA o Mutualitat alternativa.

Tipus d’activitat econòmica.

·   Persona Física a títol individual.

·   Persona física amb treballadors al seu càrrec.

·   Persona Física a títol individual.

·  Persona física amb treballadors al seu càrrec.

·   Empresa amb personalitat jurídica.

 

-   Unipersonal

-   Altres socis

 

·   Constituïts com a cooperativa.

 

Nombre de treballadors per unitat de negoci.

6 (Treballadors autònoms + treballadors aliens al seu càrrec)

6 (Treballadors autònoms + treballadors aliens al seu càrrec)

6 (Treballadors autònoms + treballadors aliens al seu càrrec)

6 (Treballadors autònoms + treballadors aliens al seu càrrec)

Nombre de socis

--

--

1 a 6 treballadors

3 socis

Criteri de càlcul nombre de treballadors i socis.

Mitjana de l’any anterior a la convocatòria.

Mitjana de l’any anterior a la convocatòria

Mitjana de l’any anterior a la convocatòria

Mitjana de l’any anterior a la convocatòria

Autònoms col·laboradors

--

--

--

NO

 

2.       REQUISITS

2.1   Disposar de domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

2.2   Estar donat d’alta al RETA o Mutualitat com sistema alternatiu al RETA, de forma ininterrompuda.

2.3   Disposar d’una Base Imposable en la declaració del IRPF:

      2.3.1    Sistema de tributació individual: 35.000,00€

      2.3.2    Base imposable de sol·licitant en sistema de tributació conjunta: 35.000,00€

2.4   Rendiment net de l’activitat en els tres primers trimestres de 2020: 13.125,00€

 

3.       ATORGAMENT, PAGAMENT I COMPATIBILITAT DE L’AJUT

3.1   Atorgament: En forma de pagament únic per un import fix de 2.000,00€

3.2   Pagament: Es lliurarà mitjançant el procediment de “Concurrència no competitiva” fins l’exhauriment de la partida pressupostaria, excepte els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020 de 3 de juny.

3.3   Compatibilitat: L’ajut serà compatible amb estar dona d’alta al Règim General de la Seguretat Social contractat per compte aliè, així com els règims integrats sempre que es compleixin els requisits establerts.

Atenent al seu objecte i finalitat, aquesta prestació extraordinària no serà objecte de cessió, embargament o retenció.

4.       SOL·LICITUD I ACREDITACIÓ DE REQUISITS

4.1   Les sol·licituds i altres tràmits associats, s’hauran de presentar segons models normalitzats seguint les indicacions disponibles en l’espai Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya.

4.2   Degut als criteris de simplificació administrativa, en la fase de tramitació, s’haurà de declarar responsablement els compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud.

 

l’Òrgan instructor, amb l’objectiu d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de la prestació, preveu un pla de verificació posterior que pot comportar la presentació per part de les persones sol·licitants de la documentació acreditativa que es relaciona a la convocatòria quan li sigui requerida.

 

5.       TERMINI DE PRESENTACIÓ

5.1   Data inici presentació sol·licitud: 09 de Novembre de 2020.

5.2   Finalització del termini de presentació: 20 de Novembre de 2020 o data anterior per l’esgotament de la partida pressupostaria.

 

6.       PERIODE DE RESOLUCIÓ

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació. El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats des de l’endemà de la presentació de la documentació requerida.

Transcorregut el termini de tres mesos des de la data de presentació des de que s’hagi notificat resolució expressa, les persones i entitats sol·licitants podran entendre desestimat l’ajut per la via del silenci administratiu.

 

7.       APROVACIÓ I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATORIA

Serà el titular del Departament de Treball, Afer Socials i Família qui aprovarà les resolucions de la convocatòria de la subvenció.


dilluns, 14 de setembre de 2020

FINS AL 30 DE SETEMBRE DE 2020. SUBVENCIONS GENERALITAT

 

Des del 31 de juliol i fins al 30 de setembre de 2020 ambdós inclosos, la Generalitat davant l’actual situació d’incertesa econòmica ofereix a les empreses la possibilitat de sol·licitar subvencions amb l’objectiu de mantenir el nivell d’ocupació existent en el període previ a la pandèmia.
Exposem de forma resumida les característiques i requeriments de la subvenció.

·       Objecte de l’ajut.

 L’ajut te com a objectiu el manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 treballadors a la seva plantilla i que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.

 

·       Compromisos derivats.

Els compromisos que es deriven en el cas de que l subvenció segui concedida són els següents:

-     Mantenir el 100% de la plantilla que tenia l’empresa en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma durant els 12 mesos següents a l’atorgament de la subvenció.

 

·       Entitats beneficiàries.

-     Microempreses constituïdes legalment amb domicili fiscal i si escau centre de treball a Catalunya.

-     Persones autònomes donades d’alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu amb domicili fiscal i si escau centre de treball a Catalunya.

En tots els casos les esmentades entitats hauran de:

-     Ocupar un màxim de 10 persones treballadores.

-     La seva activitat s’haurà vis suspesa per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial Decret 463/2020 de 14 de març de 2020.

  

·       Concepte de “suspensió de l’activitat”.


-     La suspensió de l'obertura de tots els establiments indicats a l'article 10 i l'Annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i qualsevol altra normativa que l'afecti que es pugui aprovar amb posterioritat.


-   La suspensió d'activitat a conseqüència d'haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació.

 

·       Requisits dels beneficiaris.

-     Hauran de ser persones treballadores autònoma o microempresa que ocupi a un màxim de 10 persones treballadores.

-     El seu volum de negoci no serà superior a 2 milions d’euros anuals.

-     Hauran d’estar constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

 

·       Qui pot sol·licitar la subvenció.

-          Societats mercantils.

-          Societats cooperatives.

-          Societats laborals.

-          Societats civils privades.

-          Comunitats de bens.

 

·       Qui esta exclòs de la subvenció.

 

-          Persones membres d’òrgans d’administració de societats.

-          Persones sòcies de cooperatives.

-          Persones sòcies de societats laborals.

-          Treballadors autònoms col·laboradors.

 

·       En què consisteix la subvenció.

-   Ajut del 50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de 3 persones treballadores durant 6 mesos o la part proporcional equivalent en el cas de contractes de jornada parcial.


Per obtenir més informació podeu consultar els següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment-contractacio?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

dilluns, 15 de juny de 2020

HAN PASSAT TRES MESOS.


Han passat tres mesos.

Tres mesos en els quals hem passat d'una aparent normalitat al que en l'actualitat es denomina en terminologia orwel·liana “nova normalitat”.

És cert que tot i que pretenem fer el mateix que fèiem fa tres mesos, videoconferències a banda, no és possible fer les coses com les fèiem fa tres mesos enrere.

El denominat tele-treball ha permès una sortida parcial i temporal  a allò que aquesta aturada de l'activitat econòmica està suposant, però el tele-treball no tanca el cercle.

Són moltes les empreses que necessiten executar la seva activitat sobre el terreny, necessiten transformar matèries primeres en productes acabats, serveis que s'han de dur a terme de forma presencial. És necessària la manufactura en temps i forma.

Avui en dia comencen a ser un numero important els centres de treball que han reiniciat o reforçat la seva activitat, però ni el nivell de demanda és el que era ni els ritmes de producció són els que eren.

Les mesures de seguretat impliquen increments de costos directes i un alentiment dels ritmes de treball.

La realitat descrita implica irremeiablement una revisió de l'escenari establert en el moment d'estudiar la viabilitat del nostre negoci.

Anys enrere varem sentir parlar de les “proves d'estrès” a la banca. “Només” es tractava de preveure escenaris possibles i intentar esbrinar les possibles conseqüències què patirien les entitats bancàries davant determinades situacions de caràcter social, econòmic i financer.

Ara ens ha arribat a nosaltres el moment de fer les “proves d'estrès” en els nostres propis negocis.

Ens movem en un entorn d'incertesa molt important el que fa imprescindible treballar amb previsions a curt i mitjà termini  i conèixer d'aquesta forma quina és la nostra capacitat com a empresa per donar resposta a possibles escenaris futurs.

Prenent com a base informació present, podrem treballar polítiques de preus tant presents com futures, tendències de la demanda, estimacions sobre el grau de necessitat dels nostres productes i/o serveis, risc i implicacions de la morositat, necessitats en l'àmbit financer i estratègies de vendes.

Davant aquesta realitat, Tarongí Consultoria us presenta una proposta assistència externa per treballar de forma individualitzada i adaptada a les necessitats particulars de cada negoci amb l'objectiu de processar la informació disponible i generar projeccions a curt i mitjà termini que facilitin la pressa de decisions de forma raonada i fonamentada.

Serà grat per nosaltres atendre les vostres consultes personalment i aprofundir de forma concreta en la casuística particular de cada negoci amb l'únic propòsit d'establir objectius concrets i precisos que permetin donar resposta a les vostres qüestions.

Rosa Tarongí
Dra. Tarongí Consultoria

divendres, 15 de maig de 2020

NOSTALGICS DEL PASSAT, INTERPRETANT EL PRESENT, PREPARANT EL FUTUR


En aquests dies tan... diferents, convivim amb la nostàlgia que ens deixa el passat i la incertesa que ens depara el futur. Aquesta conjuntura ens presenta un dilema.

Hem de trobar l’equilibri entre el valor de la salut, de la qualitat de vida i el valor de l’economia i del que aquesta última ens reporta a nosaltres com a individus i com a societat.

Què considerem més important en aquests moments?

Sabem que sense salut no hi haurà economia però sense una economia sòlida generadora de riquesa no tindrem salut. S’esdevé una pregunta que sembla impossible de contestar però que el pas dels dies i els efectes de l’aturada de l’activitat ens obligarà a decidir.

El món es transforma de manera contínua per si mateix com sempre ho ha fet i per la pressió que es deriva de la nostra pròpia i aclaparadora acció. Els canvis sembla que estan incidint en la nostra salut d’una forma “revolucionaria”, ràpida i contundent.

Ben segur que res no tornarà a ser igual i sense angoixes caldrà preguntar-nos, i ara què?, què hem de fer diferent? O què ens deixaran fer diferent? Era normal la forma de vida que teníem amb anterioritat?

Ens adonem que aquest ritme frenètic no ens ha portat enlloc. Fins ara el món es regeix per un model econòmic economia globalitzat que a alguns ens ha portat a una situació de dependència externa d’una forma que podríem qualificar d’excessiva. És evident que moltes de les nostres necessitats bàsiques estan en mans de tercers, tercers que estan lluny i que segurament tenen interessos contraposats als nostres.

Ara, davant d’un moment d’incertesa creixent, és quan hem de parar i observar el nostre entorn i posar en valor el que tenim i a aquells que tenim al nostre costat, aquells que potser no havíem tingut mai presents i que durant aquestes últimes setmanes són els que han estat, els que ens han atès, els que ens han ajudat.

Ara dins del possible, és el moment d’apostar per una economia de proximitat, per apostar per la reactivació de la petita i mitjana empresa de forma que amb el seu propi esforç, que també han de fer, siguin motor de país, que siguin empreses sanejades, ben gestionades i amb productes i serveis de qualitat. No serà fàcil però mai és tard per rectificar.

És el moment més que mai de la col·laboració sana, de generar sinergies, allò del que tant s’ha parlat durant anys però que ara hem vist que no era més que una qüestió estètica.

La tecnologia ens ha apropat a una nova manera de viure, de treballar, de relacionar-nos en general a una velocitat extrema. Per què el procés de canvi en el qual estem faci possible consolidar els nostres projectes no hi ha dubte que necessitarem salut per generar economia. No podem escollir, les necessitem a totes dues per què una no pot existir sense l’altre.    

Tecnologies sí, salut també, però no podem renunciar dòcilment al tracte personal i humà. Si ens treuen això, no ens quedarà res.
                                           

Entrades més populars